Đối tượng nào được hưởng ưu đãi thuế?

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định đối tượng được hưởng ưu đãi thuế là “doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư” (ưu đãi theo pháp nhân).

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2005 thì ưu đãi thuế được xét theo dự án đầu tư.

Để đảm bảo sự nhất quán giữa Luật đầu tư và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Khoản 7, Khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã sửa đổi, bổ sung Điều 13, Điều 14 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, theo đó quy định đối tượng ưu đãi thuế là doanh nghiệp và căn cứ áp dụng ưu đãi thuế theo dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Nội dung liên quan

READ:  Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu trong trường hợp nào?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]