thuê lao động động có phải là một ngành nghề kinh doanh hay không?

 thuê lao động động có phải là một ngành nghề kinh doanh hay không? Pháp luật quy định như thế nào về doanh nghiệp cho thuê lại lao động?

Theo quy định tại Điều 53 Bộ luật lao động năm 2012 thì cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

Đồng thời pháp luật quy định về doanh nghiệp cho thuê lại lao động (Điều 53 Bộ luật lao động năm 2012) như sau:

READ:  Việc xử lý đối với các trường hợp chậm nộp phí bảo hiểm tiền gửi, nộp thiếu hoặc thừa phí bảo hiểm tiền gửi được pháp luật quy định như thế nào?

– Doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải ký quỹ và được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động.

– Thời hạn cho thuê lại lao động tối đa không quá 12 tháng.

– Chính phủ quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]