Hình thức hợp đồng trọn gói là gì? Hình thức hợp đồng theo đơn giá là gì?

Có mấy loại hình thức hợp đồng có thể áp dụng khi ký kết hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu? Hình thức hợp đồng trọn gói là gì? Hình thức hợp đồng theo đơn giá là gì? Hình thức hợp đồng theo thời gian là gì? Hình thức hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm là gì?

Trả lời

Có 4 loại hình thức hợp đồng có thể áp dụng khi ký kết hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu, gồm:

– Hợp đồng trọn gói.

– Hợp đồng theo đơn giá (hợp đồng có điều chỉnh giá).

– Hợp đồng theo thời gian ( hợp đồng tính theo thời gian làm việc)

– Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm.

Cụ thể:

+ Hình thức hợp đồng trọn gói là hợp đồng mà được hai bên ký dưới hình thức bên trúng thầu thực hiện từ đầu đến cuối các hoạt động, công việc được xác định rõ về số lượng, khối lượng. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu bằng đúng giá ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

+ Hình thức hợp đồng theo đơn giá là hợp đồng mà nhà thầu cam kết thực hiện theo một đơn giá ( có thể điều chỉnh giá), được áp dụng cho những phần công việc chưa đủ điều kiện xác định chính xác về số lượng hoặc khối lượng. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo khối lượng, số lượng thực tế thực hiện trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá được chấp nhận điều chỉnh theo quy định của Luật đấu thầu (điều 57).

READ:  Môn học Đấu thầu quốc tế học gì?

Giá trị của các công việc được điều chỉnh theo công thức mà bên mời thầu đưa ra trong HỒ SƠ MỜI THẦU.

Hệ số điều chỉnh K=a+b.(L1/L0)+c.(M1/Mo)+d.(E1/Eo)+…

L, M, E,… là những yếu tố chi phí cấu thành giá thành(CF nhân công, CF máy móc thiết bị, CF nguyên nhiên liệu, CF quản lý…) và có khả năng sẽ thay đổi so với thời điểm hiện hành vì điều kiện khách quan.

a là tỷ trọng của các yếu tố chi phí cố định trong giá thành

b, c, d,… là tỷ trọng của các yếu tố chi phí có khả năng thay đổi

L1, M1, E1,… là chi phí tại thời điểm thanh toán

Lo, Mo, Eo,… là chi phí tại thời điểm nộp HSDT

Giá trị thanh toán tại thời điểm 1: P1=Po

+ Hình thức hợp đồng theo thời gian là hợp đồng mà Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo tháng, tuần, ngày, giờ làm việc thực tế trên cơ sở mức thù lao cho chuyên gia nêu trong hợp đồng hoặc mức thù lao được chấp nhận điều chỉnh theo quy định của luật đấu thầu. Được áp dụng cho những phần công việc nghiên cứu phức tạp, tư vấn thiết kế, giám sát xây dựng, đào tạo, huấn luyện..

READ:  Đối tượng nghiên cứu của kinh tế chính trị là gì?

+ Hình thức hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm là hình thức hợp đồng mà giá hợp đồng được tính theo phần trăm giá trị của công trình hoặc khối lượng công việc. Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu đúng bằng giá ghi trong hợp đồng khi nhà thầu hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Được áp dụng cho những phần công việc tư vấn thông thường, đơn giản. Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp động.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]