Giá gói thầu là gì Giá dự thầu là gì Giá đánh giá là gì Giá đề nghị trúng thầu là gì Giá trúng thầu là gì?

– Giá gói thầu là giá trị gói thầu được xác định trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán, dự toán được duyệt và các quy định hiện hành.

– Giá dự thầu là giá do nhà thầu nêu trong đơn dự thầu thuộc hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá thì giá dự thầu là giá sau giảm giá.

Kết quả hình ảnh cho Giá gói thầu

– Giá đánh giá: chi phí trên cùng một mặt bằng bao gồm giá dự thầu do nhà thầu đề xuất để thực hiện gói thầu sau khi đã sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch, cộng với các chi phí cần thiết để vận hành, bảo dưỡng và các chi phí khác liên quan đến tiến độ, chất lượng, nguồn gốc của hàng hóa hoặc công trình thuộc gói thầu trong suốt thời gian sử dụng. Chi phí trên cùng một mặt bằng dùng để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu và được gọi là giá đánh giá

READ:  Chức năng của kinh tế chính trị là gì?

Nói cách khác, giá chào thầu được bên mời thầu xác định lại trên cơ sở các điều kiện thực hiện gói thầu như nhau gọi là giá đánh giá. Giá đánh giá dùng để so sánh các HSDT và lựa chọn nhà thầu

Giá đánh giá được xác định theo trình tự sau:

– Sửa lỗi số học

– Hiệu chỉnh sai lệch

– Đổi ra đồng tiền chung

– Trừ phần giảm giá

– Xác định mặt bằng so sánh và giá đánh giá

– Giá đề nghị trúng thầu là giá do bên mời thầu đề nghị trên cơ sở giá dự thầu của nhà thầu được lựa chọn trúng thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh các sai lệch theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

– Giá trúng thầu là giá được phê duyệt trong kết quả lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

READ:  Sử dụng các nguồn vốn ODA thì áp dụng các quy định về đấu thầu quốc tế nêu ra tại Luật Việt Nam như thế nào?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]