Hồ sơ dự thầu nộp muộn là gì?

Có một nguyên tắc là đến đúng thời điểm đóng thầu, BMT không tiếp nhận bất cứ hồ sơ gì từ nhà thầu, với bất kỳ lý do nào. Để làm điều này, có BMT đã làm là đến thời điểm đóng thầu, đóng cửa phòng nộp hồ sơ và không tiếp xúc với bất kỳ nhà thầu nào đến sau ở bên ngoài.

Thời hạn cuối cùng nộp Hồ sơ dự thầu là thời điểm đóng thầu. Theo quy định thì sau khi đóng thầu, bên Mời thầu không tiếp nhận bất cứ hồ sơ nào nữa, với bất kì lý do gì.

Nếu nhà thầu đến đúng thời điểm đóng thầu thì vẫn được nhận hồ sơ dự thầu.

Sau thời điểm đóng thầu là lễ mở thầu, bên mời thầu có quyền không chấp nhận hồ sơ nộp muộn, Nhưng các nhà thầu đến sau vẫn được phép tham gia mở thầu, vì lễ mở thầu được tổ chức theo nguyên tắc công khai.

READ:  Trình bày mối quan hệ giữa các chức năng của văn hóa?

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày các bước trong thực hiện đấu thầu trình tự thực hiện đấu thầu
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]