Môn học Đấu thầu quốc tế học gì?

Môn học Đấu thầu quốc tế giúp bạn nắm được các nội dung cơ bản về đấu thầu cũng như đấu thầu quốc tế, về kế hoạch đấu thầu, gói thầu, các bên trong đấu thầu. Hơn thế nữa bạn sẽ giải thích được bản chất của các hình thức lựa chọn nhà thầu, bản chất các hình thức và phương thức thực hiện đấu thầu, nội dung và cách lập các tài liệu trong đấu thầu. Theo đó bạn có cơ hội để tiếp cận và hiểu các quy định về đấu thầu quốc tế của các tổ chức tài trợ quốc tế.

Chương 1- TỔNG QUAN VỀ ĐẤU THẦU VÀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ

1.1. Sự cần thiết của môn học, đối tượng nghiên cứu, mục tiêu môn học, nội dung môn học

1.2. Tổng quan về đấu thầu

1.3. Đấu thầu quốc tế

1.4. Nguyên tắc trong đấu thầu quốc tế

1.5. Ưu đãi trong đấu thầu quốc tế

1.6. Đồng tiền sử dụng trong đấu thầu

1.7. Ngôn ngữ trong đấu thầu

Chương 2- KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU, LỰA CHỌN NHÀ THẦU VÀ CÁC QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ

2.1. Kế hoạch đấu thầu

2.2. Hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

2.3. Quy định chung về đấu thầu

Chương 3- ĐẤU THẦU CẠNH TRANH QUỐC TẾ VÀ ĐẤU THẦU QUỐC TẾ HẠN CHẾ ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HOÁ VÀ XÂY LẮP

3.1. Chuẩn bị đấu thầu

READ:  Giá gói thầu là gì Giá dự thầu là gì Giá đánh giá là gì Giá đề nghị trúng thầu là gì Giá trúng thầu là gì?

3.2. Tổ chức đấu thầu

3.3. Đánh giá hồ sơ dự thầu

3.4. Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả đấu thầu

3.5. Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng

3.6. Hủy đấu thầu và loại bỏ hồ sơ dự thầu

Chương 4- ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ CÁC GÓI THẦU KHÁC

4.1. Các bước thực hiện đấu thầu quốc tế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

4.2. Đánh giá và lựa chọn các gói thầu khác

Chương 5- HỢP ĐỒNG TRONG ĐẤU THẦU

5.1. Khái niệm

5.2. Nguyên tắc xây dựng hợp đồng

5.3. Nội dung của hợp đồng

5.4. Các điều khoản quan trọng trong hợp đồng

5.5. Các hình thức hợp đồng

5.6. Ký kết hợp đồng

5.7. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

5.8. Điều chỉnh hợp đồng

5.9. Thanh toán hợp đồng

Chương 6 – QUẢN LÝ VỀ ĐẤU THẦU

6.1. Nội dung quản lý về đấu thầu

6.2. Xử lý tình huống trong hoạt động đấu thầu

6.3. Thanh tra, giám sát hoạt động đấu thầu

6.4. Giải quyết các khiếu nại trong hoạt động đấu thầu

6.6. Xử lý về tham nhũng và gian lận trong đấu thầu

Thông qua môn học này bạn sẽ nắm được các kỹ năng

  • Hiểu và nắm được các kiến thức cơ bản và nâng cao về đấu thầu trong nước và quốc tế;
  • Có thể vận dụng các kiến thức vào thực tế tổ chức đấu thầu, quản lý đấu thầu và tham dự đấu thầu trong nước và quốc tế;
  • Có khả năng tư vấn cho các cơ quan quản lý cấp nhà nước và các tổ chức quốc tế các nội dung liên quan đến đấu thầu.
READ:  Các đơn vị tư vấn báo cáo tiền khả thi, đơn vị phụ thuộc vào tổ chức, tài chính với chủ đầu tư có được tham gia đấu thầu với tư cách là nhà thầu hay không? Tại sao?

Để giúp bạn có thêm tư liệu, bạn có thể tham khảo một số sách:

  • Nghiệp vụ đấu thầu. Nguyễn Quang Duệ và Đào Thị Thu Trang, NXB Thông tin và Truyền thông, 2014.
  • Luật Đấu thầu 2013.
  • Bài giảng chi tiết môn học do các giảng viên biên soạn
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]