Hợp đồng cho thuê lại lao động có những thỏa thuận về quyền và lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại đã ký với người lao động có được không? Pháp luật quy định hợp đồng cho thuê lại lao động gồm những nội dung nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 55 Bộ luật lao động năm 2012 thì hợp đồng cho thuê lại lao động không được có những thỏa thuận về quyền, lợi ích của người lao động thấp hơn so với hợp đồng lao động mà doanh nghiệp cho thuê lại đã ký với người lao động

Hợp đồng cho thuê lại lao động được ký kết bằng văn bản, lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản.

Nội dung của hợp đồng cho thuê lại lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

– Nơi làm việc, vị trí việc làm cần sử dụng lao động thuê lại, nội dung cụ thể của công việc, yêu cầu cụ thể đối với người lao động thuê lại;

– Thời hạn thuê lại lao động; thời gian bắt đầu làm việc của người lao động;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, điều kiện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;

READ:  Người nộp thuế phải đáp ứng đủ những tiêu chí nào để được áp dụng các biện pháp ưu tiên khi thực hiện các thủ tục về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu?

– Nghĩa vụ của mỗi bên đối với người lao động.