Kiên định mục tiêu con đường Xã hội chủ nghĩa?

Kiên định con đường Chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng đắn của đảng ta:

Vì sao lại xác định như vậy

  • Tiến lên Chủ nghĩa xã hội là phù hợp với quy luật vận động và phát triển của XH loài người . Chủ nghĩa mac- lênin chỉ rõ “sự vận động của các hình thái KTXH bắt nguồn từ các sự phát triển không ngừng của lực lượng sản xuất” (con người ở công xã nguyên thuỷ, xã hội loài người đã phát triển qua 5 hình thái kinh tế)
  • Sự phát triển lên Chủ nghĩa xã hội là phù hợp với xu thế chung của thời đại . Người ta nhận thấy cứ 10% giàu là 90% người nghèo làm cho 10% người giàu càng giàu thêm , 10% ấy không chỉ bóc lột trên lưng người khác mà còn bóc lột trên lưng dân tộc khác , bản chất của XH tư bản là bản chất bóc lột . Chủ nghĩa xã hội đã chứng minh rằng sự phân biệt ấy là không đáng kể do vậy xu hướng đi lên Chủ nghĩa xã hội là tất yếu.
  • Chủ nghĩa xã hội vẫn đại diện cho tiến bộ nhân loại mặc dù hơn 70 năm qua Chủ nghĩa xã hội đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Trong lúc các nước Chủ nghĩa xã hội đang gặp khủng hoảng và các thế lực thù địch bao vây, phá hoại thì ta đã nhận thấy: ta lựa chọn Chủ nghĩa xã hội trong khi có hệ thống Xã hội chủ nghĩa hay kể cả khi hệ thống Chủ nghĩa xã hội sụp đổ ta vẫn lựa chọn. Điều này chứng tỏ lập trường của ta ngay khi Chủ nghĩa xã hội gặp khủng hoảng ta vẫn kiên định đi theo Chủ nghĩa xã hội.
    Vì thế mà ta giải phóng được dân tộc ta đi lên Chủ nghĩa xã hội và được XH, ngay cương lĩnh chính trị đầu tiên, ngay từ đầu cho tới khi thành công trong cách mạng đến khi thành công trong việc giải phóng dân tộc .Có miền bắc Xã hội chủ nghĩa mới tạo ra của cải vật chất để chi viện cho miền nam giải phóng hoàn toàn thống nhất đất nước. Miền nam cũng nhìn miền bắc Xã hội chủ nghĩa để có nỗ lực, niềm tin, sức mạnh đi lên Chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa thế kỷ qua chúng ta chống chủ nghĩa đế quốc hay thực chất chúng ta chống CNTB nói chung. Điều này đưa đến quyết định lựa chọn duy nhất đúng của lịch sử.
  • Thực tế của lịch sử dân tộc không có tính tất yếu nào để chúng ta xây dựng CNTB. Mặc dù sau năm 75 ta có nhiều sai lầm nhưng Đ ta đã nhận ra và kiên định đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội đã chọn . Thực tế sự lựa chọn lên Chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn duy nhất đúng.