Lấy 1 ví dụ để phân tích vai trò, vị trí của chính sách xã hội?

Chính sách xã hội bao gồm tập hợp các chính sách cụ thể, là sự thể chế hóa, cụ thể hóa các giải pháp của Nhà nước trong việc giải quyết vần đề xã hội liên quan đến từng nhóm người hay toàn bộ dân cư, trên cơ sở phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng, nhằm hướng tới công bằng, tiến bộ xã hội và phát triển toàn diện con người

Vị trí của CSXH

Chính sách xã hội là 1 bộ phận cấu thành chính sách chung của đảng hay NN hướng tới XH nhằm giải quyết các vấn đề XH đồng thời góp phần điều chỉnh các quan hệ XH phù hợp với bản chất giai cấp và những mục tiêu của đảng, NN

Ví dụ: Vị trí CSXH được quy định bởi vị trí con người trong XH đó, song do địa vị của con người ở mỗi chế độ khác nhau không giống nhau nên vai trò của CSXH cũng khác nhau.

READ:  Ghi nhận ban đầu, ghi nhận sau ban đầu và dừng ghi nhận nợ phải trả tài chính

Ví dụ

Vai trò của CSXH

-Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân

Ví dụ:

-Tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện cá nhân

Ví dụ:

-Xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

Ví dụ

-Thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển

Ví dụ:

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]