Lịch sử 6 – Bài 27 – Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Công cuộc dựng nền tự chủ của họ Khúc, họ Dương đã kết thúc, ách đô hộ nghìn năm của các thế lực phong kiến Trung quốc đối với nước ta về mặt danh chính. Việc dựng nền tự chủ đã tạo cơ sở để nhân dân ta tiến lên giành độc lập hoàn toàn và Ngô Quyền đã hoàn thành sứ mạng lịch sử ấy bằng 1 trận quyết chiến chiến lược, đánh tan ý chí xâm lược của kẻ thù mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của Tổ quốc.

[toc]

1. Ngô Quyền đã chuẩn bị đánh quân xân lược Nam Hán như thế nào?.

– Năm 937 Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết để làm Tiết độ sứ.

– Ngô Quyền từ Thanh.Hoá kéo quân ra Bắc trị tội tên Kiều Công Tiễn.

– Kiều Công Tiễn cầu cứu nhà Nam Hán để chống Ngô Quyền.

Vì sao Kiều CôngTiễn cầu cứu nhà Nam Hán? Hành động đó cho thấy điều gì?

Kiều Công Tiễn muốn dùng thế lực nhà Nam Hán để chống Ngô Quyền đoạt được chức Tiết độ sứ. Đây là 1 hành động phản phúc “Cõng rắn cắn gà nhà”.

* Kế hoạch của Ngô Quyền:

Lược đồ đường tiến quân của Lưu Hoằng Tháo

– Năm 938, Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân thủy sang xâm lược nước ta  theo hướng sông Bạch Đằng.

– Năm 938 được tin quân Nam Hán vào nước ta, Ngô Quyền nhanh chóng kéo quân vào thành Đại La (Tống Bình- HN) giết Kiều Công Tiễn chuẩn bị đánh giặc.

– Dự định kế hoạch tiêu diệt giặc trên sông Bạch Đằng.

– Ông dùng cọc gỗ đẽo nhọn, đầu bị sắt đóng xuống lòng sông Bạch Đằng nơi hiểm yếu gần cửa biển, cho quân mai phục hai bên bờ.

Vì sao Ngô Quyền quyết định tiêu diệt giặc trên sông Bạch Đằng?

Sông Bạch Đằng có vị trí chiến lược rất quan trọng, địa hình, địa vật đặc biệt, có thể chiến thắng quân thù. Hai bên bờ, rừng rậm ……thuỷ triều…

2. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Lược đồ chiến thắng Bạch Đằng năm 938
Chú giải

Diễn biến:

READ:  Lịch sử 6 - Bài 11 - Những chuyển biến về xã hội

– Cuối năm 938 vua  Nam Hán  sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy đạo quân thủy kéo vào nước ta, còn vua Nam Hán đóng quân ở Hải Môn tiếp ứng cho Hoằng Tháo.

– Ngô Quyền cho đóng các cọc gỗ nhọn đầu bịt sắt đóng xuống lòng sông Bạch Đằng ở những nơi hiểm yếu, gần cửa biển, thành một trận địa cọc ngầm, có quân mai phục hai bên bờ

– Ngô Quyền đã cho đoàn thuyền nhẹ ra khiêu chiến nhử địch tiến sâu vào bãi cọc ngầm lúc triều đang lên.

– Nước triều rút, Ngô Quyền dốc toàn bộ lực lượng đánh quật trở lại , Lưu Hoằng Tháo tử trận

Kết quả: Quân Nam Hán thua to, vua Nam Hán hạ lệnh rút quân về nước. Trận Bạch đằng của Ngô Quyền kết thúc thắng lợi.

Ý nghĩa lịch sử: Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta , mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của Tổ quốc.

Kế hoạch đánh địch của Ngô Quyền chủ động độc đáo ở điểm nào?

Biết được quân Nam Hán sẽ quay lại xâm lược nước ta lần 2. Ngô Quyền đã chủ động đón đánh quân xâm lược, ông chọn địa hình là cửa sông Bạch Đằng bố trí trận địa bài cọc ngầm. Đây là 1 kế hoạch chủ động và rất độc đáo.

 

Vì sao nói trận Bạch Đằng  năm 938 là 1 chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta?

Sau trận này nhà Nam Hán còn tồn tại 1 thời gian dài nữa nhg ko dám đem quân xâm lược nước ta lần thứ 3. Với chiến thắng này đã đập tan hoàn toàn mưu đồ xâm chiếm nước ta của bọn phong kiến Trung Quốc, khẳng định nền độc lập của Tổ quốc.

 

Ngô Quyền đã có công ntn trong cuộc k/c chống quân Nam Hán xâm lược lần thứ 2?

Huy động được sức mạnh toàn dân, tận dụng được vị trí và địa thế của sông Bạch Đằng, chủ động đưa ra kế hoạch và cách đánh giặc độc đáo, bố trí trận địa cọc để làm nên chiến thắng vĩ đại của DT.

Kiến thức quan trọng các bạn cần nắm vững sau bài học:

– Quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ 2 trong hoàn cảnh nào? Ngô Quyền và nhân dân ta chuẩn bị chống giặc rất quyết tâm và chủ động.

READ:  Các quốc gia cổ đại đã xuất hiện và phát triển như thế nào? - Lịch sử lớp 6

– Đây là trận thuỷ chiến đầu tiên trong lịch sử chống ngoại xâm của DT và thắng lợi cuối cùng thuộc về DT ta. Trong trận này tổ tiên ta đã tận dụng cả 3 yếu tố “Thiên thời, địa lợi,nhân hoà” để tạo nên sức mạnh và chiến thắng.

– Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với lịch sử dựng nước của DT ta.

– Đọc bản đồ lịch sử, xem tranh LS.

– Giáo dục cho HS lòng tự hào và ý trí quật cường của dân tộc, Ngô Quyền là người anh hùng DT, người có công lao to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng DT, khẳng định nền độc lập của TQ.