Lịch sử 7 – Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ

Sau khi dẹp yên 12 Sứ Quân, đất nước lại được thanh bình, thống nhất. Đinh Bộ lên ngôi vua, tiếp tục xây dựng một quốc gia vững mạnh mà Ngô quyền đã đặt nền móng.

I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ –QUÂN SỰ

1. Nhà Đinh xây dựng đất nước:

– 968: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng), Đặt tên nước là Đại Cồ Việt đóng đô ở Hoa Lư(Ninh Bình).

– Năm 970, vua Đinh đặt niên hiệu là Thái Bình, Phong vương cho con, cử các tướng lĩnh thân cận giữ chức vụ chủ chốt, xây dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm kẻ có tội, sai sứ sang giao hảo với nhà Tống..

2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê

Lịch sử 7 – Bài 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ

* Sự thành lập của nhà Lê:

– Năm 979: Đinh Tiên Hoàng bị giết nội bộ lục đục.

– Nhà Tống lăm le xâm lược, năm 980 Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua.

-Lê Hoàn là người có tài, có chí lớn, mưu lược, lại được giữ chức Thập đạo tướng quân thống lĩnh quân đội

– Trước nguy cơ xâm lược của nhà Tống, ông được thái hậu họ Dương và quan lại đồng tình đã suy tôn lên làm vua, lập nên nhà Lê( Tiền Lê)

*Tổ chức chính quyền.

– Bộ máy cai trị ở trung ương, vua nắm mọi quyền hành, giúp vua có thái sư, đại sư và quan lại gồm 2 ban văn, võ; các con vua được phong vương và trấn giữ các nơi quan trọng.

READ:  Em biết gì về các thành thị trung đại trong xã hội phong kiến châu Âu? - Lịch sử 7

– Cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ và châu.

* Quân đội :

– Gồm 10 đạo, chia thành 2 bộ phận:

– Cấm quân ( quân của triều đình)

– Quân địa phương

3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn

– Đầu năm 981 quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy theo 2 đuờng thủy và bộ tiến đánh nước ta.

-Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến. Cho quân đóng cọc ở sông Bạch Đằng ngăn chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận chiến đấu ác liệt diễn ra. Cuối cùng thủy quân địch bị đánh lui.

-Trên bộ quân ta chặn đánh quân Tống quyết liệt buộc phải rútquân về nước.

* Ý nghĩa:

– Biểu thị ý chí quyết tâm chống ngoại xâm của quân dân ta.

– Đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù, củng cố nền độc lập.

II/ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA

1. Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ:

a. Nông nghiệp:

Quyền sở hữu ruộng đất nói chung thuộc về làng xã.

– Việc đào vét kênh mương khai khẩn đất hoang…được chú trọng nên nông nghiệp ổn định và bước đầu phát triển.

– Nghề trồng dâu nuôi tằm cũng được khuyến khích. =>Kết quả:Nông nghiệp ngày càng ổn định và phát triển.

b. Thủ Công Nghiệp

-Xây dựng một số xưởng thủ công nhà nước như: Xưởng đúc tiền, rèn vũ khí, may mặc, xây dựng cung điện chùa chiền .

– Các nghề thủ công truyền thống: Dệt lụa, làm giấy, đồ gốm tiếp tục phát triển.

c. Thương Nghiệp:

-Đúc tiền đồng lưu thông trong nước.

-Nhiều trung tâm buôn bán và chợ làng quê được hình thành.

– Nhân dân hai nước Việt –Tống thường qua lại buôn bán trao đổi hàng hóa ở vùng biên giới.

READ:  Lịch sử 7 - Bài 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP QUYỀN (THẾ KỶ XVI - XVIII)

2. Đời sống xã hội và văn hóa:

a. Xã hội: Gồm 3 tầng lớp:

-Tầng lớp thống trị:Vua, các quan văn, quan võ và một số nhà sư.

– Bị trị: Nông dân, thợ thủ công, thương nhân, một số địa chủ

– Tầng lớp cuối cùng là nô tì
(số lượng không nhiều)

b. văn hóa:

-Giáo dục chưa phát triển.

-Đạo phật được truyền bá rộng rãi.

-Chùa chiền được xây dựng nhiều, nhà sư được coi trọng.

-Các loại hình văn hóa dân gian khá phát triển(ca hát nhảy múa đua thuyền,…)

Kiến thức cần nghi nhớ bài Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

Kiến thức:

  • Các vua Đinh -Tiền Lê đã bước đầu xây dựng một nền kinh tế tự chủ bằng sự phát triển nông nghiệp,thủ công nghiệp,thương nghiệp.
  • Cùng với sự phát triển kinh tế,văn hóa,xã hội cũng có nhiều thay đổi.

Kĩ năng: Rèn luyện kỉ năng phân tích và rút ra ý nghĩa thành tựu kinh tế ,văn hóa thời đinh –tiền lê.

Tư tưởng: Giáo dục cho học Sinh ý thức độc lập trong xây dựng, biết quí trọng các truyền thống văn hóa của cha ông từ thời Đinh-Tiền lê.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]