Thế nào là hợp đồng lao động? Có phải trong mọi trường hợp, hợp đồng lao động phải được ký kết bằng văn bản hay không?

Bộ luật lao động 2012 quy định về hợp đồng lao động và các hình thức hợp đồng lao động tại Điều 15 và Điều 16. Theo đó:

– Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

– Hợp đồng lao động có thể được giao kết bằng hình thức văn bản hoặc lời nói tùy trường hợp nhất định, cụ thể là: Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.