Nội Dung Cải Cách Và Mở Cửa ở Trung Quốc (Từ 1978) Trong Điều Kiện Lịch Sử Nào ?

* Điều kiện lịch sử

– Vào tháng 11 năm 1978 tại hội nghị lần 3 khoá 11, Đảng Cộng Sản TQ vạch rõ những nguyên nhân gây nên sự trì trệ về kinh tế xã hội. Từ việc xem xét và đánh giá thực trạng kinh tế xã hội các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đã đề ra những biện pháp để điều chỉnh lại cơ cấu kinh tế đã mất cân đối.

Kết quả hình ảnh cho Cải Cách Và Mở Cửa ở Trung Quốc

– Từ ưu tiên phát triển công nghiệp nặng chuyển sang ưu tiên phát triển sản xuất công nghiệp nhẹ, hàng tiêu dùng và những ngành công nghiệp đáp ứng nhu cầu cấp bách của đất nước. TQ chủ trương XD nền kinh tế hàng hóa XHCN, chủ trương khôi phục và duy trì 1 nền kinh tế nhiều thành phần, bỏ đi những quan niệm truyền thống và xác lập mối quan hệ mới là kết cấu của chế độ sở hữu phải do tính chất của sức sản xuất quyết định .

– Cùng với cải cách kinh tế TQ còn tiến hành cải cách thể chế chính trị, TQ thực hiện chính sách mở cửa quan hệ với TG bên ngoài. Để tiến hành hoạt động mở cửa, TQ cho XD lại các đặc khu kinh tế. Năm 1980 TQ cho XD các đặc khu kinh tế là : Thẩm Quyến, Chu Hải, Sán Dầu và Hạ Môn.

– Với nông nghiệp, nông thôn TQ thực hiện rộng khắp nhiều hình thức khoán sản phẩm , xác lập vai trò chủ thể của nông hộ trong sản xuất và kinh doanh. Chế độ khoán đã đem lại những thắng lợi cơ bản cho nông nghiệp. Sản lượng lương thực tăng nhanh, nếu năm 1978 là triệu tấn thì năm 1987 là 402 triệu tấn, năm 1993 là 456,4 triệu tấn. Những sản phẩm khác trong nông nghiệp như bông, dầu, mía, thịt….đều tăng.