Nôi dung kết hợp sư phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoai ở nước ta hiện nay

Nôi dung kết hợp sư phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoai ở nước ta hiện nay. Kết hợp trong xác đinh chiến lược phát triển kinh tế

– xã hôi:

– Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng-an ninh phải được thể hiện ngay trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia. Điều này được thể hiện ngay trong việc hoạch định mục tiêu phát triển quốc gia, trong huy động nguồn lực, trong lựa chọn và thực hiện các giải pháp chiến lược.

– Mục tiêu và phương hướng tổng quát phát triển kinh tế – xã hội nước ta từ năm 2006 đến 2010 là:

+ Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước + Phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội + Tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại + Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

READ:  Trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc xã hôi chủ nghĩa

+ Giữ vững ổn định chính trị xã hội, sớm đưa được nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng cho nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

– Như vậy, trong mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đã bao quát toàn diện các vấn đề của đời sống xã hội, trong đó nổi lên ba vấn đề lớn là: tăng trưởng kinh tế gắn với tiến bộ xã hội; tăng cường quốc phòng – an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm giải quyết hài hoà 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Sự kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh sẽ phát huy sức mạnh của từng lĩnh vực, kết hợp với nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp, quy tụ mọi nguồn lực, lục lượng trong nước và quốc tế nhằm hoàn thành thắng lợi mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2020.