Phần 2 Bộ câu hỏi thi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

51. Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thể hiện trong:

a) 3 luận điểm
b) 4 luận điểm
c) 5 luận điểm (đ)
d) 6 luận điểm

52. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh luận điểm ĐCS là nhân tố quyết định hàng đầu để đưa cách mạng VN đi đến Thắng lợi là:

a) Xác định vị thế cầm quyền của Đảng.
b) Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng. (đ)
c) Xác định mục đích của Đảng.
d) Xác định nhiệm vụ của Đảng.

53. Bản chất giai cấp công nhân của ĐCSVN thển hiện ở:

a) Số lượng Đảng viên trong Đảng.
b) Trình độ Đảng viên trong Đảng.
c) Nền tảng lý luận, mục tiêu, đường lối, nguyên tắc tổ chức của Đảng. (đ)
d) Cả a, b &c.

54. Theo HCM, ĐCSVN phải lấy chủ nghĩa Mac Lenin làm “nòng cốt” nghĩa là:

a) ĐCSVN phải lấy chủ ngĩa Mac-Lenin làm nền tảng Tư tưởng. (đ)
b) ĐCSVN phải lấy chủ ngĩa Mac-Lenin làmchủ trương, đường lối .
c) ĐCSVN phải lấy chủ ngĩa Mac-Lenin làm học thuyết của Đảng.
d) Cả a, b&c .

55. Nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới theo TTHCM là:

a) Tập trung dân chủ.
b) Tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách .
c) Tự phê bình và phê bình.
d) Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.
e) Đoàn kết thống nhất trong Đảng.
f) Cả a, b, c, d &e. (đ)

56. Theo TTHCM, ĐCSVN vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ trung thành của nhân dân, Đảng phải chăm lo mối quan hệ giữa Đảng với dân là nhằm:

a) Xác định vị thể cầm quyền của Đảng.
b) Xác định phương thức cầm quyền của Đảng.
c) Xác định năng lực cầm quyền của Đảng.
d) Cả a, b &c . (đ)

57. Nhà nước của Dân theo TTHCM nghĩa là:

a) Mọi quyền lực trong nhà nước và trong xã hội đều thuộc về nhân dân. (đ)
b) Mọi công việc của nhà nước do dân quyết định .
c) Đại biểu nhà nước do nhân dân bầu ra.
d) Cả a &b.

58. Nhà nước do dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh:

a) Đại biểu nhà nước do nhân dân lựa chọn.
b) Dân ủng hộ, giúp đỡ, đóng thuế để nhà nước chi tiêu hoạt động.
c) Dân có quyền kiểm soát, giám sát, bãi nhiễm nếu đại biểu không làm tròn sự ủy nhiệm của dân.
d) Nhà nước phải liên hệ chặt chẽ với dân.
e) Cả a, b, c, d . (đ)

59. Nhà nước vì dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh là:

a) Phục vụ vì lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
b) mọi chủ trương, chính sách, pháp luật đều xuất phát từ lợi ích của dân.
c) Nhà nước trong sách, không có bất cứ một đặc quyền đặc lợi nào.
d) Dân là chủ chính phủ là đầy tớ.
e) Cả a, b, c,&d. (đ)

60. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất của giai cấp công nhân của nhà nước ta quyết định ở chỗ:

a) Nhà nước ta do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.
b) Nhà nước ta định hướng đi lên xã hội chủ nghĩa xã hội.
c) Nguyên tắc tổ chức hoạt động của nhà nước ta là nguyên tắc tật trung dân chủ.
d) Cả a, b&c. (đ)

61. Theo Tư tưởng hò chí minh, bản chất giai cấp công nhân cùa nhà nước ta thống nhất với tính nhân dân và tính dân tộc ở chỗ:

a) Nhà nước ta ra đời là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, với sự chỉ hy sinh xương máu của nhiều thế hệ cách mạng.
b) Nhà nước ta bảo vệ lợi ích của nhân dân, lấy lợi ích của dân tộc làm nền tảng.
c) nhà nước ta đứng ra dảm nhiệm vụ lịch sử, lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm và bảo vệ tổ quốc.
d) Cả a, b, c. (đ)

62. Một nhà nước có quyền có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh phải là:

a) Một nhà nước hợp hiến.
b) Một nhà nước quản lý đất nước bằng pháp lật và chú trọng đưa pháp luật vào cuộc sống.
c) Một nhà nước có đội ngũ các bộ, công chức có đủ sức, đủ tài.
d) Cả a, b, c&d. (đ)

63. Tư tưởng đạo đức HCM bắt nguồn từ:

a) Truyền thống đạo đức dân tộc Việt Nam.
b) Kế thừa Tư tưởng đạo đức Phương Đông và tinh hoa văn hoá nhân loại.
c) Tư tưởng đạo đức và những tấm gương đạo đức của Mác, Ănggen, Lenin.
d) Cả a, b, c. (đ)

64. Theo Tư tưởng HCM, đạo đức có vai trò:

a) Là nền tảng lý luận của người cách mạng.
b) Là cái g ố c, là nền tảng của người cách mạng. (đ)
c) Là định hướng lý tưởng của người cách mạng.
d) Là cơ sở tư tưởng của người cách mạng.

65. Phẩm chất cơ bản của con người Việt Nam trong thời đại mới theo Tư tưởng HCM là:

a) Trung với nước hiếu với dân.
b) Yêu thương con người.
c) Cần kiện, liêm chính, chí công vô tư.
d) Có tinh thần quốc tế trong sáng.
e) Cả a, b, c, d. (đ)

66. Nguyên tắc xây dựng đạo đức mới theo Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm:

a) 2 nguyên tắc.
b) 3 nguyên tắc. (đ)
c) 4 nguyên tắc.
d) 5 nguyên tắc.

67. Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dung đạo đức mới phải:

a) Nói đi đôi với làm.
b) Xây đi đôi với chống.
c) Tư dững đạo đức xuất đời.
d) Cả a, b, c. (đ)

68. Con người theo quan niệm của Hồ Chí Minh là:

a) Động lực của cách mạng.
b) Vốn quý của cách mạng.
c) V ố n quý nhất nhân tố quyết định đến thành công của cách mạng. (đ)
d) Vốn quý nhất, nhân tố quan trọng của cách mạng.

69. Khái niệm con người trong Tư tưởng Hồ Chí Minh để chỉ:

a) Một con người cụ thể.
b) Một cộng đồng người.
c) Con người cụ thể gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. (đ)
d) Cả a, b, c.

70. Định nghĩa về văn hoá theo Tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra:

a) Nguồn gốc của văn hoá.
b) Mục tiêu của văn hoá.
c) Các bộ phận họp thành văn hoá.
d) Chức năng của văn hoá.
e) Cả a, b, c&d. (đ)

71. Theo Tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hoá có chức năng:

a) Bồi dưỡng tư tương đúng đắn và tình cảm cao đẹp cho con người.
b) Nâng cao dân trí.
c) Bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách, lối sống lành mạnh, luôn hứng con người vươn tới cái thiện, cái mỹ, không ngừng hoàn thiện bản thân mình.
d) Cả a, b, c. (đ)

72. Theo Hồ Chí Minh, lĩnh vực chính của văn hoá là:

a) Văn hoá giáo dục.
b) Văn hoá nghệ thuật.
c) Văn học, đời sống.
d) Cả a, b, c. (đ)

73. Luận điểm đoàn kết, đoàn kết, “thành công, thành công, đại thành công” của Hồ Chí Minh được trích từ tác phẩm:

a) Bài nói truyện trong buổi bế mạc Đại hội thành lập mặt trận tổ quốc Việt Nam. (đ)
b) Bài nói truyện tại Hội nghị mở rộng Uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam.
c) Bài nói truyện tại đại hộị đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ II.

74. Luận điểm “lao động tất cả các nước đoàn kết lại” là của:

a) Các mac
b) Ph.Ăngghen
c) VI.Lenin
d) Hồ chí minh. (đ)

75. Khẩu hiệu chiến lược: “giao cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” là của: a) Các mác.

b) Ph.Ăngghen.
c) VI.Lê nin. (đ)
d) Hồ Chí Minh.

76. Lực lượng chủ yếu của khối đại doàn kết dân tộc theo Tư tưởng Hồ Chí Minh là:

a) Công nhân.
b) Công nhân, nông dân.
c) Học trò, nhà buôn.
d) C ô ng nhân, nông dân, lao động trí óc. (đ)

77. Luận điểm “công cuộc giải phóng anh em chỉ có thể thực hiện bằng sự nổ lực của bản thân anh em” là của.

a) Các mác.
b) Ph.ăngghen.
c) V.I LêNin.
d) Hồ Chí Minh. (đ)

78. Luận điểm “Chủ nghĩa tư bản là một con đĩa có 1 cái vòi bám vào giai cấp vô sản ở chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở các nước thuộc địa. Nếu muốn giết con vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả 2 vòi” của HCM được trích từ tác phẩm:

a) Bản án chế độ thực dân pháp
b) Đường cách mệnh
c) Báo người cùng khổ. (đ)

79. Luận điểm “CNDT là động lực lớn của đất nước” của HCM được trích từ tác phẩm:

a) Báo cáo về bắc kỳ, trung kỳ và nam kỳ. (đ)
b) Đường cách mệnh.
c) Bản án chế độ Thực dân pháp

80. Theo TTHCM, Đảng phải thường xuyên tự đổ mới, tự chỉnh đốn về mặt:

a) Chính trị
b) Tư tưởng
c) Tổ chức
d) Cả a, b &c (đ)

81. Giai đoạn phát triển và thắng lợi TTHCM được tính từ:

a) 1921->1930
b) 1930->1941
c) 1945->1969 (đ)

82. Một trong những nội dung cơ bản của yêu sách gồm 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Vec Xây (Pháp) là:

a) Đòi quyền tự do dân chủ tối thiểu của nhân dân (đ)
b) Đòi quyền độc lập dân tộc
c) Đòi quyền tự trị của dân tộc

83. Một trong những nội dung cơ bản của yêu sách gồm 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Vec xây (Pháp) là:

a) Đòi quyền bình đẳng pháp lý cho nhân dân . (đ)
b) Đòi quyền độc lập dân tộc.
c) Đòi quyền tự trị của dân tộc

84. Bạo lực cách mạng theo TTHCM là:

a) Đấu tranh chính trị
b) Đấu tranh vũ trang
c) Kết h ợ p đấu tranh chính trị với đấu tránh vũ trang (đ)

85. Giải phóng con người theo TTHCM là:

a) Giải phóng con người với tư cách từng cá nhân
b) Giải phóng con với tư cách là cả loài người
c) Giải ph ó ng con người với tư cách từng cá nhân và cả loài người (đ)

86. Nội dung cốt lõi của TTHCM là:

a) Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH (đ)
b) Giải phóng dân tộc
c) Giải phóng giai cấp

87. HCM tiếp cận CNXH từ:

a) Quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mac Lenin
b) Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hoá dân tộc
c) Cả a &b (đ)

88. Theo HCM trong thời kỳ qua độ còn tồn tại hình thức:

a) Sở hữu của nhà nước và sở hữu của hợp tác xã
b) Sở hữu của người lao động riêng lẽ và sở hữu của nhà tư bản
c) Cả a &b (đ)

89. Để phát huy động lực con người, theo HCM cần phải:

a) Phát huy sức mạnh đoàn kết cả cộng đồng dân tộc
b) b) Phát huy sức mạnh của cá nhân con người
c) Cả a &b (đ)

90. Theo HCM, động lực chủ yếu để phát triển đất nước là:

a) Sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc (đ)
b) Sức mạng của cá nhân con người
c) Sức mạnh thời đại

91. Theo HCM, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ của nước ta là phải:

a) Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của CNXH
b) Khởi tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới
c) Cả a &b (đ)

92. Theo TTHCM để xác định bước đi và tìm cách làm của CNXH phù hợp với VN cần phải:

a) Quán triệt các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac Lenin về xây dựng chế độ mới, có thể tham khảo, học tập kinh nghiệm của các nước anh em.
b) Xuất phát từ điều kiện thực tế, đặt điểm dân tộc, nhu cầu và khả năng thực tế của nhân dân
c) Cả a &b (đ)

93. TTHCM về ĐCS VN được hình thành trên cơ sở:

a) Lý luận
b) Thực tiễn
c) Cả a &b (đ)

94. Theo TTHCM, nền tảng Tư tưởng của Đảng phải dựa trên:

a) Chủ nghĩa Mac Lennin (đ)
b) Nguyên tắc tập trung dân chủ
c) Nguyên tắc phê bình và tự phê bình

95. Theo TTHCM về đại đoàn kết dân tộc gồm:

a) 3 Luận điểm
b) 4 Luận điểm (đ)
c) 5 Luận điểm
d) 8 Luận điểm

96. Trong TTHCM Đại đoàn kết dân tộc:

a) Là mục tiêu của cách mạng
b) Là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng
c) Là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng (đ)

97. Trong TTHCM Đại đoàn kết dân tộc là:

a) Đoàn kết công nông
b) Đoàn kết công nông và lao động trí óc
c) Đại đoàn kết toàn dân (đ)
d) Đoàn kết công –nông và các tầng lớp xã hội khác

98. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, ĐCSVN là sản phẩm của sự kết hợp giữa:

a) Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào cách mạng Việt Nam.
b) Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân.
c) Chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào yêu nước Việt Nam.
d) Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. (đ)

99. Theo tư tưởng HCM, luận điểm Đảng cộng sản Việt Nam là “Đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là đảng của dân tộc Việt Nam” nhằm:

a) Xác định vị trí thế cầm quyền của đảng.
b) Xác định bản chất giai cấp của Đảng. (đ)
c) Xác định chức năng của Đảng.
d) Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng.

100. Một nhà nước pháp quyền có hiệu lược pháp lý mạnh mẽ theo tư tưởng Hồ Chí Minh phải là:

a) Một nhà nước h ợ p hiến. (đ)
b) Một nhà nước thống nhất, có quyền quốc gia.
c) Một nhà nước của dân, do dân, vì dân.
d) Một nhà nước không có tiêu cực, không có dặc quyền, đặc lợi.

Đánh giá SAO
[Tổng: 0 Trung bình: 0]