Phân tích bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tính cách là hạt nhân lý luận của thế giới quan khoa học

– Giải quyết đúng đắn những vấn đề cơ bản của triết học từ quan điểm thực tiển (so sánh chủ nghĩa duy vật biện chứng với chủ nghĩa duy vật: bên cạnh những thành tựu mà chủ nghĩa duy vật cũ đạt được thì chủ nghĩa duy vật cũ vẫn còn những hạn chế chẳng hạn hạ thấp hoặc phủ nhận vai trò của ý thức, không thấy được sự tác động trở lại vô cùng quan trọng của ý thức đối với vật chất .

(coi ý thức là sự phản ánh thụ động đơn giản máy móc không thấy được tính năng động sáng tạo của ý thức. Mác xuất hiện đưa thực tiển vào triết học gắn liền những lý luận vào hoạt động thực tiển.)

Thế giới quan duy vật biện chứng đã có sự thống nhất giữa thế giới quan duy vật và biện chứng. ( nay là yếu tố rất cách mạng của Mácì tạo ra chủ nghĩa duy vật biện chứng + phép biện chứng duy vật).

– Thế giới quan duy vật biện chứng là thế giới quan duy vật triệt để tức nó không duy vật trong tự nhiên mà còn trong xh. Thế giới quan duy vật biện chứng còn có tính thựic tiễản và cách mạng ở chỗ nó là thế giới quan của giai cấp công nhân, giai cấp tiến bộ và cách mạng của thời đại, nó không chỉ giải thích thế giới mà còn cải tạo thế giới, nó khẳng định sự tất thắng của cái mới (trong quá trình vận động cái cũ mất đi, cái mới ra đời).