Phân tích đường lối kháng chiến của ta?

Đường lối kháng chiến của ta là: Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của Quốc tế.

– Kháng chiến toàn dân biểu hiện ở toàn dân tham gia chiến đấu với mọi vũ khí có trong tay,chủ yếu là lực lượng tham gia của ba thứ quân( Bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích).
– Kháng chiến toàn diện diễn ra trên khắp các mặt trận ( Quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao ) nhưng chủ yếu và quyết định là trên mặt trận quân sự.
– Kháng chiến trường kỳ là kháng chiến lâu dài vừa đánh giặc, vừa xây dựng phát triẻn lực lượng.
– Tụu lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế: Dựa vào sức người, sức của của chúng ta, không trông chờ ỷ lại bên ngoài, nhưng tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
• Cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là cuộc đấu tranh chính nghĩa, nhằm chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp bảo vệ nền độc lập dân tộc.