Sau Hiệp định Giơ Ne Vơ tình hình nước ta như thế nào?

Sau Hiệp định Giơ Ne Vơ tình hình nước ta như thế nào?

Theo những điều khoản của hiệp định, trong thời gian 300 ngày hai ngừng bắn, tập kết, chuyển quân và chuyển giao khu vực. Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh những qui định trên.

hiep dinh go ne vo

Phía Pháp vẫn còn ngoan cố, trì hoãn việc ngừng bắn. Ta tiếp tục đấu tranh quyết liệt, buộc Pháp phải thực hiện. Ngày 10/10/1954 Pháp rút quân khỏi Hà Nội, đến tháng 5/1955 Pháp rút hết quân ra khỏi Miền Bắc. Một nửa nước ta được giải phóng.

Miền Nam, Tháng 5/1956 Pháp rút quân, Mỹ nhảy vào dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta biến Miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông dương và Đông Nam Á.