Pháp luật lao động quy định như thế nào về nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và người lao động?

Để hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện có hiệu quả thì các bên cần hiểu rõ về công việc cũng như người sẽ thực hiện công việc theo hợp đồng lao động. Do vậy, việc cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động được pháp luật lao động hiện hành quy định là nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động. Cụ thể, Điều 19 BLLĐ 2012 quy định như sau:

– Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

READ:  Thủ tục trả tiền bảo hiểm được thực hiện như thế nào?

– Người lao động phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động về họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình độ kỹ năng nghề, tình trạng sức khoẻ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.