Pháp luật lao động quy định như thế nào về nội quy lao động?

Điều 119 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nội quy lao động, như sau:

– Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản.

– Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội quy lao động bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

+ Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

+ Trật tự tại nơi làm việc;

+ An toàn lao động, vệ sinh lao động ở nơi làm việc;

+ Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động;

+ Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất.

READ:  Hàng cơm gần nhà Ngân có một cô bé làm thuê mới 14 tuổi. Được biết chủ hàng cơm đó không có giao kết hợp đồng đối với người đại diện của cô bé đó? Vậy xin hỏi việc làm của chủ hàng cơm đó có vi phạm pháp luật không? Pháp luật quy định như về nào về vấn đề này?

– Trước khi ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

– Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.