Pháp luật quy định như thế nào về quyền và nghĩa vụ của người được bảo hiểm tiền gửi?

Theo quy định tại Điều 11 Luật bảo hiểm tiền gửi, người được bảo hiểm tiền gửi có quyền và nghĩa vụ như sau:

– Được bảo hiểm số tiền gửi của mình tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi và được nhận tiền bảo hiểm đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi.

– Yêu cầu tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, chế độ về bảo hiểm tiền gửi.

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật.

– Có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin về tiền gửi theo yêu cầu của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, tổ chức bảo hiểm tiền gửi khi thực hiện thủ tục trả tiền bảo hiểm.