Vấn đề phí bảo hiểm tiền gửi được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật?

Điều 20 Luật bảo hiểm tiền gửi quy định về phí bảo hiểm tiền gửi như sau:

– Thủ tướng Chính phủ quy định khung phí bảo hiểm tiền gửi theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Căn cứ vào khung phí bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định mức phí bảo hiểm tiền gửi cụ thể đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trên cơ sở kết quả đánh giá và phân loại các tổ chức này.

– Phí bảo hiểm tiền gửi được tính trên cơ sở số dư tiền gửi bình quân của tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

– Phí bảo hiểm tiền gửi được tính và nộp định kỳ hàng quý trong năm tài chính. Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phải nộp phí bảo hiểm tiền gửi cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi chậm nhất vào ngày 20 tháng đầu tiên của quý kế tiếp.

READ:  Thu nhập chịu thuế nào được bổ sung theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013?

– Phí bảo hiểm tiền gửi được hạch toán vào chi phí hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Nội dung liên quan

READ:  Quy định về sở hữu đất đai và người sử dụng đất - Luật đất đai năm 2013?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]