Pháp luật quy định như thế nào về việc bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản?

Điều 158 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về việc bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản, theo đó:

Lao động nữ được bảo đảm việc làm cũ khi trở lại làm việc sau khi nghỉ hết thời gian theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 157 của Bộ luật này; trường hợp việc làm cũ không còn thì người sử dụng lao động phải bố trí việc làm khác cho họ với mức lương không thấp hơn mức lương trước khi nghỉ thai sản.