Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó có được coi là tiền gửi được bảo hiểm hay không?

Theo quy định tại Điều 18 Luật bảo hiểm tiền gửi thì tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là người sở hữu trên 5% vốn điều lệ của chính tổ chức tín dụng đó không được coi là tiền gửi được bảo hiểm mà là tiền gửi không được bảo hiểm. Ngoài ra, tiền gửi không được bảo hiểm còn bao gồm các loại tiền sau:

– Tiền gửi tại tổ chức tín dụng của cá nhân là thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính tổ chức tín dụng đó; tiền gửi tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài của cá nhân là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của chính chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

READ:  Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp?

– Tiền mua các giấy tờ có giá vô danh do tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi phát hành.