Sau một thời gian thực hiện hợp đồng nhà thầu trúng thầu yêu cầu điều chỉnh hợp đồng vì lý do là khối lượng và số lượng tăng

Hỏi/Đáp: Hợp đồng đã ký kết theo hình thức trọn gói (đơn giá; thời gian; tỷ lệ phần trăm) với nhà thầu trúng thầu. Sau một thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu trúng thầu yêu cầu điều chỉnh hợp đồng vì lý do là khối lượng và số lượng tăng trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Trả lời:

– Thông thường theo bản chất sẽ không chấp nhận điều chỉnh trong hợp đồng trọn gói tuy nhiên trong trường hợp :

+ Phạm vi công việc thay đổi theo ý kiến của chủ đầu tư

+ Khi công việc đầu vào thay đổi

– Việc điều chỉnh hợp đồng áp dụng đối với hình thức hợp đồng theo đơn giá,hình thức hợp đồng theo thời gian và được thực hiện theo quy định sau:

+ Trường hợp nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giâ HĐ thì được điều chỉnh theo chính sách này kể từ thời điểm chính sách này có hiệu lực.

+ Trường hợp có khối lượng,số lượng tăng hoặc giảm trong quá trình thực hiện hợp đồng nhưng trong phạm vi hồ sơ mời thầu và không do lỗi của nhà thầu gây ra thì việc tính giá trị tăng hoặc giảm phải căn cứ vào đơn giá của HĐ.

READ:  Các nội dung chính trong Hồ sơ mời thầu bao gồm những gì?

+ Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng do nhả nước kiểm soát có biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

• Do đó trong trường hợp này chủ đầu tư và nhà trúng thầu phải thương thảo xem có điều chỉnh hợp đồng và điều chỉnh như thế nào.

• Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng theo hợp đồng đã ký và phải được người có thẩm quyền xem xét, quyết định. Giá hợp đồng sau điều chình không được vượt quá dự toán, tổng dự toán hoặc giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt, trừ trường hợp người có thẩm quyền cho phép.

• Trường hợp có phát sinh hợp lý những công việc ngoài phạm vi hồ sơ mời thầu thì chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu đã ký hợp đồng để tính toán bổ sung các công việc phát sinh và báo cáo cho người có thẩm quyền xem xét, quyết định, trường hợp thỏa thuận không thành thì nội dung công việc phát sinh đó hình thành một gói thầu mới và tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của luật đấu thầu.

READ:  Bảo đảm dự thầu là gì? Tại sao nhà thầu cần nộp bảo đảm dự thầu?

• Hợp đồng có thể điều chỉnh, và bằng phụ lục hợp đồng.

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]