Tăng cường Quốc phòng – An ninh kết hợp trong thực hiện nhiệm vu chiến lược bảo vệ Tổ quốc

– Tổ chức biên chế và bố trí lực lượng vũ trang phải phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu phòng thủ đất nước.

– Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất trong huấn luyện, chiến đấu và sãn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang.

Kết quả hình ảnh cho an ninh quoc phong

– Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của quân đội, công an cho phát triển kinh tế, xã hội. Xây dựng, phát triển các khu kinh tế quốc phòng, các khu kinh tế quốc phòng trên địa bàn miền núi biên giới, giúp nhân dân ổn định sản xuất, đời sống, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

– Phát huy tốt vai trò tham mưu của các cơ quan quân sự, công an các cấp trong việc thẩm định, đánh giá các dự án đầu tư, nhất là các dự án có vốn nước ngoài.