Tăng trưởng kinh tế là gì? Quan niệm về lượng và chất lượng của tăng trưởng kinh tế?

Tăng trưởng kinh tế là vấn đề cốt lõi nhất của lý luận kinh tế. Khi nói tăng trương kinh tế, thường người ta nói đến sự gia tăng vế GDP – GNT, sản lượng, sản phẩm chủ yếu…

* Khái niệm: Tăng trưởng kinh tế là sự tăng lên thuần tuý về kinh tế, không tính đến các giá trị xã hội của các thành tựu kinh tế đó.

– Khái quát nội hàm của khái niệm: Tăng trưởng kinh tế- xét đơn thuần ở góc độ kinh tế:

Nói cách khác, tăng trưởng kinh tế được xem xét, giới hạn trong phạm vi tốc độ, qui mô, trình độ và chất lượng ở gốc độ kinh tế, chưa phản ảnh và xem xét đến khía cạnh tiến bộ xã hội.

Quan niệm về lượng và chất của tăng trưởng kinh tế:

Hiện nay tăng trưởng kinh tế có hai mặt: lượng và chất lượng tăng trưởng. Khi nghiên cứu quá trình tăng trưởng cần phải xem xét một cách đầy đủ trên cả hai mặt này.

  • Mặt lượng của tăng trưởng kinh tế được thể hiện ở qui mô trình độ, tốc độ tăng trưởng.
  • Mặt chất lượng tăng trưởng kinh tế là tính ổn định của trạng thái bên trong vốn có của quá trình tăng trưởng kinh tế, được qui định bởi các yếu tố cấu thành và phương thức liên kết giữa các yếu tố cấu thành nên tăng trưởng kinh tế trong một điểu kiện kinh tế – xã hội và giai đoạn nhất định.
READ:  Mục tiêu, đối tượng và đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội

Với quan niệm trên, chất lượng tăng trưởng kinh tế được thể hiện ở các khía cạnh:

  • Tính ổn định
  • Đặc điểm của các yếu tố cấu thành và phương thức liên kết giữa các yếu tố cấu thành;
  • Xét trong một điều kiện kinh tế – xã hội và giai đoạn phát triển cụ thể./.
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]