Thế nào là đàm phán kinh doanh quốc tế

Đàm phán là cuộc đối thoại giữa hai hay nhiều bên với nhau, về yêu cầu và nguyện vọng của mỗi bên đối với bên kia xoay quanh vấn đề lien quan đến quyền lợi của tất cả các bên.

Đàm phán hợp đồng kinh doanh là cuộc đối thoại giữa hai hay nhiều nhà kinh doanh nhằm thảo thuận với nhau những điều kiện giao dịch mà mỗi bên có thể chấp nhận được.

Điều kiện giao dịch:

Xuất nhập khẩu: bao bì, mẫu mã, gía cả, thanh toán

Đầu tư: vốn góp, cách thức góp vốn, công nghệ

Kết quả: kí kết được hợp đồng kinh doanh quốc tế.

Đàm phán hợp đồng kinh doanh quốc tế là một loại đàm phán hợp đồng kinh doanh trong đó có ít nhất hai chủ thể có quốc tịch khác nhau tham gia đàm phán để lập nên các hợp đồng kinh doanh quốc tế.