Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động theo quy định của pháp luật về lao động?

Tại Điều 128 Bộ luật lao động năm 2012 những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động gồm:

– Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

– Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

– Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.