Thời hạn trả tiền bảo hiểm và hạn mức trả tiền bảo hiểm được quy định  như thế nào?

          Thời hạn trả tiền bảo hiểm và hạn mức trả tiền bảo hiểm được quy định tại Điều 23 và 24 Luật bảo hiểm tiền gửi. Theo đó, kể từ thời điểm phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tiền gửi có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tiền gửi trong thời hạn 60 ngày.

Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức bảo hiểm tiền gửi trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

Hạn mức trả tiền bảo hiểm do Thủ tướng Chính phủ quy định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong từng thời kỳ.