Thuế giá trị gia tăng được nộp tại địa phương nơi sản xuất kinh doanh hay nơi có trụ sở chính của doanh nghiệp?

  1. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng tại địa phương nơi sản xuất, kinh doanh.
  2. Người nộp thuế kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thì phải nộp thuế giá trị gia tăng tại địa phương nơi có cơ sở sản xuất và địa phương nơi đóng trụ sở chính.

Nội dung liên quan

READ:  Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề được quy định như thế nào trong Luật đất đai năm 2013?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]