Trình bày các phương pháp và kỹ thuật cần thiết trong việc kết thúc một cuộc đàm phán?

Chỉ áp dụng các phương pháp và kỹ thuật kết thúc một cuộc đàm phán khai ta thấy các vấn đề đã được hai bên thảo luận một cách chi tiết và đầy đủ.

Có rất nhiều cách để kết thúc một cuộc đàm phán. Khong có một cách nào có thể áp dụng trong mọi trường hợp. Điều đó đòi hỏi phải có sự kết hợp và sử dụng khéo léo các phương pháp. Để thực hiện kết thúc cuộc đàm phán, chúng ta có thể sử dụng 2 phương pháp sau đây:

– Phương pháp kết thúc đàm phán trực tiếp

Sau khi thảo luận xong xuôi mọi vấn đề, chúng ta sẽ kết lại và trình bày một cách trình tự tất cả những nội dung và vấn đề mà đã được hai bên thỏa thuận và đồng ý.

Sử dụng phương phap này, đòi hỏi chúng ta phải trình bày kết luận một cách chính xác, đầy đủ, rõ ràng vì đây chính là cơ sở cho các bước ký kết hợp đồng tiếp theo.

Phương pháp này nên được áp dụng khi tất cả mọi vấn đề cần đàm phán đều đạt được sự thỏa thuận từ hai phía.

– Phương pháp kết thúc đàm phán gián tiếp

Phương pháp này được áp dụng khi một cuộc đàm phán chưa đạt được sự thỏa thuận hòan toàn, ngược lại hai bên mới chỉ đi đến thỏa thuận một số nội dung của vấn đề. Theo cách này, có thể chúng ta trình bày một số nội dung mà hai bên chưa đạt được sự thỏa thuận cũng như những nguyên nhân của nó. Sau đó chốt lại các vấn đề mà cả hai bên đã thỏa thuận và đồng ý.

Nếu có thể ta trình bày luôn những ý kiến, giải pháp về những vấn đề chưa đạt được sự thỏa thuận. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đàm phán tiếp theo.

Khi kết thúc một cuộc đám phán:

– Thái độ phải hết sức bình thản, luôn tỏ ra tự tin vào sự phân tích của mình. Đừng tỏ ra thiếu tự tin và dao động trong giai đoạn này.

– Ngôn ngữ sử dụng phải trong sáng, rõ ràng và mạnh mẽ. Phải luôn ở tư thế khẳng định và chốt vấn đề.

– Luôn theo dõi thái độ của đối tác trong quá trình ra quyết định kết thúc đàm phán. Nếu đối tác có ý kiến gì thì phải tìm câu trả lời ngay.

– Hay sử dụng các luận cứ, số liệu và dẫn chứng để chứng minh cho các số liệu của chúng ta một cách trực quan. Tránh những lý luận trừ tượng và khó hiểu sẽ gây khó khăn cho việc ra quyết định.

Luôn tỏ thái độ thân thiện và xây dựng. Không tỏ ra thương hại đối tác