Trình bày điểm tích cực, hạn chế, kết cục, ý nghĩa của những đề nghị cải cách, duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX? – Lịch Sử lớp 8

Cải cách duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX

 • Tích cực: các đề nghị cải cách này đều đáp ứng phần nào yêu cầu của nước ta lúc đó.
 • Hạn chế:
  • Các đề nghị cải cách mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa giải quyết được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam lúc đó.
  • Kết cục: các đề nghị, cải cách đã không được thực hiện, do sự bảo thủ của triều Nguyễn.
 • Ý nghĩa
  • Gây được tiếng vang lớn, tấn công vào những tư tưởng bảo thủ của triều Nguyễn.
  • Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức thời
  • Chuẩn bị cho sự ra đời phong trào Duy Tân ở Việt Nam vào đầu thế kỉ XX.