Trình bày những nét chính về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội thời Lê sơ?

Giai cấp nông dân chiếm tuyệt đại đa số dân cư trong xã hội và sống chủ yếu ở nông thôn, họ có rất ít hoặc không có ruộng đất, phải cày cấy thuê cho địa chủ, quan lại và phải nộp tô.

Thương nhân, thợ thủ công ngày càng đông, họ nộp thuế cho nhà nước.

Nô tì là tầng lớp xã hội thấp kém nhất, số lượng giảm dần. Nhà nước cấm bán mình hoặc bức dân tự do làm nô tì.

Nhờ sự nỗ lực của nhân dân và chính sách khuyến nông của nhà nước nên đời sống nhân dân được ổn định, dân số ngày càng tăng, nhiều làng mới được thành lập. Đại Việt là quốc gia cường thịnh nhất Đông Nam Á thời bấy giờ.

Nội dung liên quan

READ:  Lịch sử 7 - Bài 17: ÔN TẬP CHƯƠNG II VÀ CHƯƠNG III
Đánh giá SAO
[Tổng: 1 Trung bình: 1]