Trình bày nội dung cơ bản của hiệp ước Pa-tơ-nốt? – Lịch Sử lớp 8

Nội dung cơ bản của hiệp ước Pa-tơ-nốt

  • Nội dung hiệp ước Pa-tơ-nốt: Có nội dung cơ bản giống hiệp ước Hác-măng, chỉ sửa đổi đôi chút về ranh giới khu vực Trung kì nhằm xoa dịu dư luận và lấy lòng vua quan phong kiến bù nhìn.
  • Ý nghĩa hiệp ước Pa-tơ-nốt:Chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tơ cách là một quốc gia độc lập, thay vào đó là chế độ thuộc địa nửa phong kiến kéo dài đến cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Nội dung liên quan

READ:  Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh trong việc xác định tốc độ xây dựng và phát triển của nền kinh tế xã hội ở nước ta từ thời kỳ miền Bắc quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Đánh giá SAO
[Tổng: 17 Trung bình: 2.9]