Trình bày sự giao lưu và giao tiếp biến văn hóa

– Hoàn cảnh dựng nước và giữ nước, thái độ ứng xử với văn hóa ngoại lai (chủ động hay bị động, tự nguyện hay cưỡng bức..)

– Chịu ảnh hưởng sớm và mạnh mẽ của văn hóa Trung Hoa thông qua con đường chiến tranh xâm lược (cưỡng bức và đồng hóa) và giao thương buôn bán (giao lưu, tự nguyện), Nho giáo và các loại hình văn học, nghệ thuật..

– Chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ thông qua con đường giao lưu, buôn bán, Phật giáo và một số loại hình kiến trúc Phật Giáo.

– Chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây (Pháp, Mĩ) thông qua con đường chiến tranh xâm lược, giao thương buôn bán, Thiên chú giáo và một vài loại hình kiến trúc, văn học.

– Ảnh hưởng văn hóa Champa qua giao thương, buôn bán, chiến tranh xâm lược: Islan giáo và một số loại hình kiến trúc, văn học..

READ:  Thành tựu văn hóa tinh thần của Việt Nam giai đoạn chống quân Minh xâm lược và giai đoạn Hậu Lê

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]