Trình bày Trách nhiệm của Chính phủ về việc đảm bảo an sinh xã hội?

Hoạch định, ban hành chính sách, pháp luật về an sinh xã hội. Điều tiết, định hướng, hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp từng thời kì

Tổ chức bộ máy thực hiện chính sách và pháp luật về an sinh xã hội: mỗi đất nước có hệ thống và cách hoạt động khác nhau về vấn đề an sinh xã hội; có nhiều thành phần, hoàn cảnh trong xh; nhiều chính sách trong hệ thống an sinh xã hội => việc thực hiện tốt, thống nhất các chính sách trong hệ thống là vô cùng khó khăn => cần có sự chỉ huy, tổ chức của cơ quan quản lý.

Tạo nguồn tài chính đủ lớn mạnh để hỗ trợ và ứng cứu kịp thời trong quá trình thực hiện chính sách và ctrình an sinh xã hội

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách và pháp luật an sinh xã hội => nhằm đảm bảo sự ổn định, bền vững, lâu dài hệ thống an sinh xã hội đất nước nới riêng và ổn định toàn xã hội nói chung.

READ:  [An sinh xã hội] Vấn đề xóa đói giảm nghèo

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]