Trình bày ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống Mỹ ?

1 – Ý nghĩa lịch sử

– Đối với nước ta: Đã quét sạch được quân xâm lược ra khỏi đất nước, kết thúc cuộc chiến tranh CM kéo dài gần một phần ba thế kỷ (1945-1975), đồng thời kết thúc hơn 1 thế kỷ (1858-1975) đấu tranh chống CN thực dân cũ và mới của 2 đế quốc lớn là Pháp và Mỹ; đưa lại độc lập, thống nhất, hòa bình cho dân tộc, kết thúc cuộc CM dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước; mở ra 1 thời kỳ mới: cả nước đi lên CNXH. Đây là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

– Đối với thế giới: Đã đánh bại 1 cuộc chiến tranh tàn bạo, ác liệt, có quy mô lớn nhất, dài ngày nhất của CNĐQ từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2; làm phá sản liên tiếp nhiều học thuyết và thủ đoạn chiến tranh xâm lược của ĐQ Mỹ; phá vỡ 1 mắt xích quan trọng và mạnh nhất trong hệ thống thuộc địa của CNĐQ ở Đông –  Nam Á, góp phần làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản CM của Mỹ, mở ra sự sụp đổ không tránh khỏi của CNTD mới, góp phần thúc đẩy phong trào độc lập dân tộc,  dân chủ và hòa bình thế giới. Đây là 1 thắng lợi đi vào lịch sử TG như 1 chiến công vĩ đại nhất của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc.

2 – Nguyên nhân thắng lợi

Thắng lợi of cuộc k/chiến chống Mỹ, cứu nước là kết quả tổng hợp of nhiều nhân tố tạo nên:

  • Cuộc kháng chiến của ta vì chính nghĩa và có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản VN, người đại biểu trung thành cho những lợi ích sống còn của dân tộc.
  • Quân dân cả nước với tinh thần yêu nước, bất khuất, chịu đựng mọi sự hy sinh, gian khổ, chiến đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đặc biệt là sự đấu tranh quyết liệt một mất một còn của đồng chí, đồng bào miền Nam “Thành đồng của Tổ quốc”.
  • Công cuộc CMXHCN ở miền Bắc, giành được nhiều thắng lợi làm cho miền Bắc giữ vững được vai trò căn cứ địa của cả nước, hậu phương lớn đối với CM miền Nam, chi viện có hiệu quả cho quân dân miền Nam trực tiếp đánh bại giặc Mỹ và tay sai, đồng thời đánh thắng 2 cuộc chiến tranh phá hoại của ĐQ Mỹ tiến hành đối với miền Bắc.
  • Sự đoàn kết chiến đấu of nhân dân 3 nước VN, Lào, Campuchia & sự giúp đỡ, ủng hộ of các nước XHCN anh em, of nhân dân tiến bộ trên TTG trong đó có cả nhân dân tiến bộ Mỹ.
  • Đế quốc Mỹ tiến hành cụôc chiến tranh xâm lược, phi nghĩa nên kh6ong được sự đồng tình của nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới, không páht huy đựơc sức manh vật chất-công nghệ của chúng.
READ:  Phong trào dân chủ 1936 - 1939 đã diễn ra trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào ? Hãy trình bày chủ trương của đảng Cộng sản đông Dương và các hình thức đấu tranh trong thời kì này.

3 – Những bài học kinh nghiệm

  • Giương cao ngọn cờ độc lập dtộc & CNXH, kết hợp chặt chẽ 2 chiến lược CM hướng vào 1 mục tiêu chung là hoàn thành CM dtộc, dchủ ndân trong cả nước, cùng đi lên CNXH.
  • Hết sức coi trọng việc xây dựng lực lượng CM ở miền Nam, đồng thời ra sức tổ chức, xây dựng lực lượng chiến đấu trong cả nước. Lực lượng CM bao gồm tổ chức Đảng, chính quyền CM, mặt trận dân tộc với khối liên minh công – nông làm nền tảng, lực lượng vũ trang với 3 thứ quân và đội quân chính trị quần chúng,… biết dựa vào sức mình là chính, đồng thời tranh thủ mọi sự ủng hộ, giúp đỡ của quốc tế.
  • Phương pháp đấu tranh CM đúng đắn, sáng tạo (đó là sử dụng bạo lực CM tổng hợp bao gồm LL chính trị quần chúng và LL vũ trang nhân dân…) nắm vững phương châm chiến lược đánh lâu dài, đồng thời biết tạo ra thời cơ và nắm vững thời cơ mở những cuộc tiến công chiến lược làm thay đổi cục diện chiến tranh, tiến lên thực hiện tiến công và nổi dậy đồng loạt, giành thắng lợi hoàn toàn. Đó là chiến lược tổng hợp và nghệ thuật quân sự của chiến tranh CM, chiến tranh nhân dân VN.
  • Có sự chỉ đạo & tổ chức chiến đấu tài giỏi of các cấp bộ Đ & các cấp chỉ huy qđội.