Trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp?

* Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp:

a/ Đối với dân tộc:
– Chấm dứt chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp.
– MB hoàn toàn giải phóng chuyển sang giai đoạn cách mạng XHCN, tạo cơ sở để giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.
b. Đối với thế giới:
– Giáng một đòn nặng nề vàp tham vọng xam lược, nô dịch của chủ nghĩa Đế quốc. Góp phần làm tan dã hệ thống thuộc địa của chúng.
– Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

* Nguyên nhân thắng lợi:

– Sự lãnh đạo của Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự kháng chiến đúng đắn, sáng tạo.
– Có hệ thống chính quyền, mặt trận, lực lượng vũ trang ba thứ quân, không ngừng lớn mạnh, hậu phương vững chắc.
– Tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương. Sự ủng hộ của các nước bè bạn như Trung Quốc, Liên Xô  và các nước dân chủ nhân dân, nhân dân Pháp và loài người tiến bộ trên thế giới.