Trong hai phương pháp quy nạp suy diễn thì phương pháp nào thường được sử dụng trong nghiên cứu định tính? Trong nghiên cứu định lượng? Tại sao?

Tóm tắt lý thuyết:

– Nghiên cứu định lượng: thường gắn liền với việc kiểm định chúng, dựa vào quá trình suy diễn (lý thuyết rồi đến nghiên cứu).

  • Các biến nghiên cứu và biến tác động trong nghiên cứu định lượng được xác định trước.
  • Quá trình ngiên cứu định lượng sẽ tiến hành việc lượng hóa mối quan hệ giữa các biến.

– Nghiên cứu định tính: thường (chứ không phải luôn luôn) đi đôi với việc khám phá ra các lý thuyết khoa học, dựa vào quy nạp (nghiên cứu trước, lý thuyết sau).

  • Nghiên cứu định tính chỉ xác định được biến nghiên cứu.
  • Biến tác động chưa xác định rõ, quá trình nghiên cứu sẽ đồng thời làm rõ biến tác động.

Trả lời câu hỏi:

Phương pháp quy nạp thường được sử dụng trong nghiên cứu định tính. Vì nghiên cứu định tính là phương pháp thu thập dữ liệu bằng chữ và là phương pháp tiếp cận nhằm tìm cách mô tả và phân tích đặc điểm của nhóm người từ quan điểm của nhà nhân học. Nghiên cứu theo hình thức quy nạp, tạo ra lý thuyết (phương pháp nghiên cứu định tính còn sử dụng quan điểm diển giải, không chứng minh chỉ có giải thích và dùng thuyết kiến tạo trong nghiên cứu).

Phương pháp suy diễn thường được sử dụng trong nghiên cứu định lượng. Vì nghiên cứu định lượng là phương pháp thu thập dữ liệu bằng số và giải quyết quan hệ trong lý thuyết và nghiên cứu theo quan điểm diễn dịch. Nghiên cứu chủ yếu là kiểm dịch lý thuyết, sử dụng mô hình Khoa học tự nhiên thực chứng luận, phương pháp này có thể chứng minh được trong thực tế và theo chủ nghĩa khách quan.