Sự giống nhau và khác nhau giữa giả thuyết nghiên cứu và giả thuyết kiểm định

Giống nhau

– Có quy trình nghiên cứu giống nhau, bao gồm phần thuộc về lý thuyết T và phần thuộc về nghiên cứu R.

Khác nhau

Giả thiết kiểm định Giả thiết nghiên cứu
– khách quan

– Biểu diễn mối quan hệ giữa các khái niệm nghiên cứu trong
lý thuyết

– Quan điểm luận: hiện diện đơn thực tế khách quan

– Nhận thức luận: độc lập với nhà nghiên cứu

– Phương pháp luận:

+ suy diễn

+ Định lượng

+ Thiết lập mối quan hệ nhân quả

+Xây dựng lý thuyết dựa trên cơ sở phương sai

– Giá trị: tách biệt với nhà nghiên cứu

– Tổng quát hóa: tổng quát hóa

– Báo cáo kết quả: theo chuẩn mực chung

– chủ quan

– biểu diễn mối quan hệ giữa các biến quan sát

– Quan điểm luận: Hiện diện đa thực tế

– Nhận thức luận: phụ thuộc vào nhà nghiên cứu

– Phương pháp luận:

+ quy nạp

+ định tính

+ khong thể có quan hệ nhân quả

+ Xây dựng lý thuyết dựa trên quá trình

– Giá trị: gắn liền với nhà nghiên cứu

– Tổng quát hóa: không thể tổng quát hóa

– Báo cáo kết quả: không theo chuẩn mực nhất định, phụ
thuộc vào ngữ cảnh và nhà nghiên cứu