Vai trò và phẩm chất của người cán bộ quản lý kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

a. Vai trò vị trí của cán bộ quản lý kinh tế.
b. Cán bộ quản lý tốt theo tư tưởng HCM là như thế nào?
– Vấn đề quan tâm trước hết của HCM là đạo đức của người cán bộ. Đạo đức là gốc là nền tảng.
– Bên cạnh đạo đức còn phải có tài năng.
– Quan hệ giữa đức và tài.
– Đào tạo và sử dụng cán bộ.

Nội dung liên quan

READ:  Nêu phương hướng vận dụng và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]