Vì sao nói từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á?

Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX , Asean đã có xu hướng mở rộng thành viên và đến tháng 4/1999 cả 10 nước Đông Nam Á đều là thành viên của Asean. Trên cơ sở đó Asean đã chuyển trọng tâm hoạt động sang hợp tác kinh tế. Quyết định biến Đông Nam Á thành khu vực mậu dịch tự do (AFTA). Lập diễn đàn khu vực (ARF) nhằm tạo một môi trường hoà bình, ổn định cho công cuộc hợp tác và phát triển của Đông Nam Á.