Ý nghĩa lịch sử của Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ?

Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, có ý nghĩa như 1 Đại hội thành lập Đảng. Hội nghị đã đáp ứng đòi hỏi bức thiết của phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở VN lúc bấy giờ.

Thành quả lớn nhất mà Hội nghị mang lại cho đất nước là đã quy tụ toàn bộ phong trào công nhân và phong trào yêu nước dưới sự lãnh đạo của 1 đội tiên phong duy nhất của CM, với đường lối CM đúng đắn, dẫn tới sự thống nhất về tư tưởng và hành động của phong trào CM cả nước.

ĐCSVN là mốc đầu tiên xây dựng truyền thống đoàn kết, nhất trí của Đảng và là đk cơ bản, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ quá trình phát triển của cách mạng VN từ đó về sau.

ĐCSVN ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng nước ta, chấm dứt cụôc khủng hoảng về đường lối cứu nước trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

READ:  Hãy làm rõ quá trình nhận thức của Hồ Chí Minh về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại?

ĐCSVN ra đời ĐCSVN ra đời là biểu hiện sự xác lập vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng nước ta. Đảng là sự kết hợp giữa CN Mac – Lenin và tư tưởng HCM với phong trào công nhân và phong trào yêu nước VN.

ĐCSVN ra đời đã mở đầu 1 thời đại mới trong lịch sử nước ta, khẳng định quá trình từ đấu tranh tự phát đến đấu tranh tự giác – thời đại mà nhân dân VN không chỉ làm nên lịch sử vẻ vang của mình mà còn góp phần vào sự nghiệp chung của các dân tộc bị áp bức, xóa bỏ hệ thống thụôc địa của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập và tiến bộ xh.

ĐCSVN ra đời, cách mạng VN trở thành 1 bộ phận của cách mạng thế giới.

Đánh giá sự kiện ĐCSVN ra đời, sau này Chủ tịch HCM viết :”Việc thành lập Đảng là 1 bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng VN nước ta. Nó chứng tỏ rằng, giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”.

READ:  Ngô Thì Sĩ là ai?

Sự ra đời của ĐCSVN gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch HCM-người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng.