Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng tám ?

1 – Nguyên nhân thắng lợi

* Nguyên nhân khách quan :

CMT8 nổ ra trong bối cảnh quốc tế có nhiều thuận lợi: kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã bị Liên Xô và các lực lượng dân chủ thế giới đánh bại. Bọn Nhật và tay sai ở Đông Dương đã tan rã. Đảng ta đã chớp thời cơ đó phát động toàn dân nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng.

* Nguyên nhân chủ quan:

CMT8 là thắng lợi lớn nhất trong suốt 15 năm đấu tranh của dtộc ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trải qua 3 cao trào cách mạng : Cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939 và 1939-1945. Qua thực tiễn đấu tranh, Đảng đã từng bước xây dựng chính trị hùng hậu, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố chủ yếu nhất quyết định thắng lợi của CMT8-1945.

Thắng lợi CMT8 là thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH, kết hợp đúng đắn 2 nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến, trong đó nhiệm vụ chống đế quốc là chủ yếu nhất.

Thắng lợi của CMT8 chủ ýêu và trước hết là thắng lợi của đạo quân chủ lực cách mạng là công nhân và nông dân. CMT8 là sự nổi dậy đồng loạt của nhân dân trong cả nước.

READ:  Ý nghĩa ra đời đảng cộng sản việt nam?

Thắng lợi của CMT8 còn là thắng lợi của chủ trương lợi dụng những mâu thuẫn trong hàng ngũ của kẻ thù.

Kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và biết sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp để đập tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra bộ máy nhà nước của nhân dân.

Thắng lợi của CMT8 là thắng lợi của nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật chọn đúng thời cơ.

Thắng lợi của CMT8 là kết quả của những năm trực tiếp lãnh đạo của Đảng, là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác-Lênin đựơc vận dụng ngày càng phù hợp với hoàn cảnh VN, là thắng lợi của tư tưởng HCM, thắng lợi của đường lối giải phóng dân tộc đi lên CNXH mà Đảng và HCM đã chọn.

2 – Ý nghĩa LS:

Thắng lợi của CMT8 đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân P trong gần 1 thế kỷ, lật nhào chế độ quân chủ hàng mấy nghìn năm và ách thống trị của phát xít N, lập nên nước VNDCCH, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông – Nam Châu Á. nhân dân VN từ thân phận nô lệ trở thành người dân của nước độc lập tự do, đứng lên làm chủ vận mệnh của mình.

READ:  Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và “đông Dương hóa chiến tranh”

Thắng lợi của CMT8, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của ls dtộc Vn, đưa dân tộc ta bước vào 1 kỷ nguyên mới: kỷ nguyên độc lập tự do và CNXH.

Với thắng lợi của CMT8, Đảng ta và nhân dân ta đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của CN Mac-Le; cung cập thêm nhiều kinh nghiệm quý cho phong trào đấu tranh giải phóng dtộc và giành quyền dân chủ.

Thắng lợi của CMT8 chứng tỏ rằng, trong thời đại ngày nay, cụôc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 1 nước thụôc địa, do toàn dân nổi dậy, dưới sự lãnh đạo của một Đảng Cộng sản, với đường lối chính trị đúng đắn có thể giành thắng lợi.

Thắng lợi của CMT8 đã hỗ trợ, thúc đẩy phong trào đấu tranh giành độc lập của các dtộc trên bán đảo ĐD và nhiều nước khác trên TG.