Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của cách mạng tháng 8 năm 1945?

1 – Ý nghĩa lịch sử:

a) Đối với dân tộc:

– Cách mạng tháng 8/1945 đã phá tan hai xiềng áp bức của Pháp và Nhật, lật đổ chế độ phong kiến, đưa Việt Nam từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập. Lập được chế độ dân chủ cộng hòa,dưa dân ta từ thân phận nô lệ lên địa vị làm chủ nước nhà.
– Cách mạng tháng 8 thành công mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc ta – Kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

b) Đối với thế giới:

– Thắng lợi của cách mạng tháng 8 là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhỏ yếu tự giải phóng khỏi ách nô lệ thực dân.
– Cổ vũ tinh thần đấu tranh của các nước, các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.

READ:  Thời cơ của cách mạng tháng Tám 1945 là gì?

2 – Nguyên nhân thành công:

a) Nguyên nhân chủ quan:

– bất khuất của dân Truyền thống yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất của dân tộc
– Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông dương đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn và sáng tạo.

b) Nguyên nhân khách quan:

– Hoàn cảnh quốc tế vô cùng có lợi cho ta tạo nê thời cơ ngàn năm có một. để dân ta vùng dậy giành độc lập.
– Nguyên nhân chủ quan là nguyên nhân mang tính quyết định vì: Nhân dân sẵn sàng, anh dũng đứng dậy đấu tranh. Đảng ta sáng suốt, tài tình nhận định đúng thời cơ.