Tại sao Đảng ta chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

Đáp án câu hỏi:Tại sao Đảng ta chủ trương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

Tại vì:

– Mâu thuẫn trong nước giữa nhân dân ta với Nhật – Pháp ngày càng trở nên căng thẳng.
– Vận mệnh dân tộc nguy vong hơn bao giờ hết.
– Nhiều cuộc đấu tranh nổ ra tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn9 ( 9/1940); cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ( 11/1940 ); Cuộc binh biến Đôn lương ( 1/1941 ).
– Nguyện vọng thiết tha của các tầng lớp nhân dân là đánh Pháp đuổi Nhật giành độc lập dân tộc. Vì vậy nhiêm vụ giải phóng dân tộc được Đảng ta đặt lên hàng đầu.