Năm 1941 tình hình Thế giới và trong nước có những chuyển biến gì? Hội nghị TW Đảng lần thứ 8 có những Quyết định quan trọng nào?

– Thế giới: Đức tấn công Liên Xô, Thế giới hình thành hai trận tuyến: một bên là lực lượng dân chủ tiến bộ do Liên Xô đứng đầu; một bên là khối Phát Xít Đức-Ý-Nhật. Cuộc đấu tranh của nhân dân ta là một bộ phận của lực lượng dân chủ tiến bộ.

– Trong nước: Nhân dân dưới hai tầng áp bức của Nhật và Pháp. Mâu thuẫn giữa nhân dân với Nhật và Pháp ngày càng gay gắt. Vận mệnh dân tộc trở nên nguy vong không lúc nào bằng. Trong bối cảnh ấy ngày (28/1/1941) Nguyến Ái Quốc về nước trức tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Nguyến Ái Quốc triệu tập hội nghị Ban chấp hành TW Đảng lần thứ 8 tại Pắc Pó – Cao Bằng.

– Những quyết định quan trọng:

• Đặt lên hàng đầu nhiệm vụ đánh đuổi Pháp – Nhật.
• Tạm gác nhiệm vụ: “ đánh đổ địa chủ, chia ruộng nđất cho dân cày”.
• Thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập Đồng Minh ( MT Việt Minh ).