Diễn biến, nội dung và ý nghĩa lịch sử hội nghị Pa Ri ?

* Diễn biến hội nghị Pa Ri:

– Hội nghị họp chính thức ngày 13/5/1968 giữa hai bên: Đại diện chính phủ nước VN dân chủ cộng hòa và đại diện chính pủ Hoa Kỳ. Ta đề nghị cuộc họp phải có đủ bốn bên, hai phía đó là: Chính phủ nước VN dân chủ cộng hòa, Mặt trận dân tộc giải phóng MN Việt Nam, Chính phủ Hoa Kỹ và Chính quyền Sài gòn.

– Ngày 25/1/1969 cuộc họp tiếp diễn gồm có đủ bốn bên, hai phía. Nhưng quan điểm của bốn bên trái ngược nhau, mâu thuẫn gay gắt làm cho cuộc họp căng thẳng, kéo dài.

+ Lập trường quan điểm của phía Việt Nam là: Mỹ phải rút hết quân và đồng minh ra khỏi miền Nam việt Nam. Phải tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản và quyền tự quyết của nhân dân miền Nam.
+ Về phía Mỹ: Đòi quân đội miền Bắc cũng phải rút hết quân ra khỏi miền Nam. Từ chối việc ký vào bản dự thảo hiệp định do phía Niệt Nam đưa ra. Bí mật mở cuộc tập kích chiến lược bằng B52 ra miền Bắc ( tháng 10/1972). Bắn phá ác liệt ở Hà Nội và Hải Phòng 12 ngày đêm ( từ 18 đến 29/12/1972) với ý đồ buộc Việt Nam phải ký vào bản dự thỏa hiệp định do Mỹ đưa ra.

READ:  Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về những đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội.

– Kết quả: Mỹ bị thất bại, phái đối đầu mới một “ ĐBP Trên không” nên buộc phải trở lại bàn đàm phán và ký vào bản dự thảo hiệp định do ta đưa ra trước đó.

* ý nghĩa lịch sử:
– Hiệp định pa Ri là kết quả của cuộc đấu tranh kien cường, bất khuất của quan và dân hai miền Nam, Bắc.
– Là thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo thời cơ thuận lợiđể nhân dân ta tiến hành giải phóng miền Nam thống nhất đất nước