Cần dựa vào những đặc điểm nào của đặc điểm dân cư để định vi văn hóa Việt Nam?

Cần dựa vào những đặc điểm nào của đặc điểm dân cư để định vi văn hóa Việt Nam? Tại sao? Cần dựa vào những đặc điểm nào về đặc trưng kinh tế đề định vị văn hóa Việt Nam? Tại sao?

Những đặc điểm nào của đặ điểm dân cư để định vi văn hóa Việt Nam

– Khảo sát các đặc điểm về nguồn gốc, nhân chủng, phân chia khu vực cư trú, vai trò dân tộc chủ thể, tín ngưỡng dân gian bản địa.

– Việt Nam như một quốc gia đa dân tộc, 54 dân tộc với những truyền thống rất khác nhau..

– Dân tộc chủ thể là người Kinh (Mongoloit) nam Á.

– Sự vượt trội về yếu tố phương Nam và thiếu vắng hoàn toàn hoạt động du mục.

Những đặc điểm nào về đặc trưng kinh tế đề định vị văn hóa Việt Nam

READ:  So sánh đặc trưng tư duy của cư dân nông nghiệp và du mục trong cùng hệ quả của nó

– Xem xét loại hình kinh tế và phương thức làm ăn sinh sống cụ thể được mỗi dân tộc lực chon và áp dụng trong quá khứ cũng như ở hiện tại re sao. Chúng đã tạo ra những đặc trưng văn hóa nào?

– Hình thức lao động, sản xuất truyền thống: nông nghiệp trồng lúa nước. Quá trình chinh phục đồng bằng châu thổ, đắp đê, điều tiết nước để sản xuất và hợp lực chống lũ lụt, người Việt cần tới sức mạnh cộng đồng.

– Người nông dân Việt không quen hạch toán và lường tính xa, thiếu tính kỉ luật và không chịu áp lực cao trong công việc.